Aviso Legal

Este é un lugar web que o Concello de Marín (en diante O CONCELLO) pon a disposición dos cidadáns e cidadás de Marín e de todos os usuarios e usuarias da rede Internet. O seu obxetivo é fornecer servizo e información a todos estes usuarios e usuarias e proxectar e dar a coñecer así a cidade de Marín e a súa actividade.

Todos os dereitos están reservados. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contenidos.

 A información administrativa facilitada a través deste web non substitúe a publicidade e textos legais que deban publicarse formalmente no BOEDOGABOP e noutros diarios oficiais, cuxa edición impresa é o único instrumento que da fe da súa autenticidade e contido.

 O CONCELLO non é responsable do contido, exactitude e actualización da información que  provén doutras persoas físicas ou xurídicas e que conste no lugar web ou á que se remita a partir de ligazóns ou outros sistemas.

 O CONCELLO non se fai responsable do uso por terceiros da información contida, aínda que se terá que ater ás advertencias que consten para determinados documentos e aplicativos.

 Todos os datos fornecidos polos usuarios e usuarias non se destinarán a outras finalidades que as expresadas en cada caso, nin tampouco se facilitarán a terceiras partes, de acordo cos principios de protección de datos de carácter persoal que establece a Lei Orgánica de Protección de Datos (Lei 15/1999, de 13 de decembro).

 O CONCELLO non garante que o web e o servidor estén libres de virus e non se fai responsable dos danos causados polo acceso ao lugar web ou pola imposibilidade de acceder ao mesmo.

 Este lugar web e todos os seus contidos, incluindo os textos, imaxes, son, bases de datos e calquera outro material, son propiedade do CONCELLO, dalgún instituto, empresa ou organismo vinculado ao mesmo Concello ou de terceiros.

 O CONCELLO resérvase o dereito para cambiar, modificar, ampliar contidos, informacións, aplicativos, etc. deste lugar web en calquera momento e sen previo aviso.

 O interese do CONCELLO é que este lugar web funcione coa máxima eficacia e cumpra a finalidade para a que foi creado e por iso  manteno, poñendo todos os medios razoables para conseguilo, pero non se responsabiliza de posibles malfunciones e/ou anomalías no seu funcionamento.

 O CONCELLO  poderá modificar os termos e condicións que aparecen nesta páxina web e, por tanto, aconsellámoslle que os consulte cunha periodicidade razoable por se se producen cambios nos mesmos. Todas as modificacións que se introducen entran en vixencia no mesmo momento da súa publicación neste lugar web.

 O uso deste lugar web implica a aceptación dos termos e condicións contidos nesta páxina web.

 Para calquera aclaración, información, suxestión, queixa, etc. poden utilizar a caixa de correos de suxestións desta web ou dirixirse á seguinte dirección:

Avd Ourense s/n
36900 – Marín (Pontevedra)
Telf: 986 88 03 00
Fax: 986 88 20 13
Mail: alcaldia@concellodemarin.es